Santehnilised tööd

Santehnilised tööd on aastaid olnud Kulden Grupi üheks oluliseks tegevusalaks. Nende alla käib vee- ning kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitus ning santehnika paigaldus – ühesõnaga kõik, mis seondub puhta vee hoonesse toomise ja heitvee väljaviimisega, lisaks sellekohane tehnika. Anname endast parima, et kogu süsteem toimiks aastaid probleemivabalt ning sujuvalt. Aitame ka hooldus-ja remonditöödega.

Kanalisatsiooni moodustab õuekanalisatsioon koos kaevude, kohtpuhastitega, sadeveekanalisatsiooni ja hoonesisese kanalisatsiooniga. Kulden Grupp omab pikaajalist kogemust sellise süsteemi projekteerimisel ja rajamisel.

Kanalisatsioonisüsteeme omakorda liigitatakse:

  • ühisvoolukanalisatsioon
  • lahkvoolukanalisatsioon
  • poollahkvoolukanalisatsioon

Ühisvoolukanalisatsioonis juhitakse nii reovesi kui ka pindmine äravooluvesi ära ühise torustiku kaudu, lahkvoolses süsteemis aga eraldi torustike kaudu. Poollahkvoolukanalisatsiooni puhul aga suunatakse väikese koormuse korral sajuvesi puhastile, suurema sademeveehulga puhul aga otse suublasse.

Hoonesisese kanalisatsioonil tehakse vahet otse- ja lisaõhutusega süsteemil. Otseõhutusega süsteem on ühendatud pikendustorude kaudu välisõhuga. Lisaõhutuse korral on juures ka ringõhutus. Hoonekanalisatsioon koosneb veeneeludest, erineva diameetriga torudest, õhutusklappidest, puhastus- ja haisulukkudest jne. Projekteerimisel tuleb silmas pidada, et oleks tagatud ka torustiku isepuhastusvõime, paisutustase ja hügieeninõuded. Kanalisatsioonitorud paigaldadakse hoonesse võimalikult laugete nurkade ja ettenähtud kaldega. Kindlasti tuleb silmas pidada, et seadmetele ja torudele oleks hea ligipääs hilisemaks hoolduseks.

Välikanalisatsiooni puhul on väga olulised ka kohalikud pinnase ja põhjavee tingimused. Kanalisatsioon peab oleme kavandatud ja väljaehitatud vastavalt eeskirjadele ja seadustele.  Näiteks ei ole kõikides omavalitsustes lubatud kasutada „prügihunti“, mis toob kõrgendatud koormuse kohalikule veepuhastussüsteemile jne.

Ole kursis ka ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusega. LOE SIIT.

Juhul, kui kanalisatsiooni välisosa väljaehitusel osutub takistuseks objekti ja liitumispunkti positiivne kõrguste vahe, rajame Teile individuaalse ning kompaktse ülepumpla. Sellise lahenduste suhtelise kalliduse tõttu on alati kasulik koopereeruda oma lähinaabritega. Olukordades, kus puudub üldse võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga, pakume lahenduseks settekaevude ehk septikute süsteeme. Garanteerime, et meie lahendus tagab minimaalse koormuse nii Teie rahakotile kui ka keskkonnale. Kaevetöödel on abiks meie pikaajalised kaastööpartnerid oma kogemuste ja tehnikaga, mis tagab võimalikult lühiajalise ebamugavuse välistrasside ehitusel.

Paigaldame veevõtuseadmeid nagu erinevad pumbad ja hüdrofoorid ning loomulikult ka kõike, mis aitab Teil veetarbimist muuta võimalikult mugavaks nagu valamud, vannid ja dušikabiinid. Omame kogemusi ka füsioteraapiliste ja massaaži seadmete paigaldamisel. Anname Teile pärast paigaldust ka nõu, kuidas seadmeid parimal viisil ekspluateerida, et oleks tagatud nende pikaajaline probleemideta ekspluatatsioon! Hoone või korteri vee ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise ja remondi korral tagame, et peale tööde lõppu on taastatud ruumide eelnev seisukord või tellija soovil saavad ka uue ja värske ilme.

Süsteemi planeerimisel tuleb arvestada juba puhta vee keemilisi ja mehaanilisi omadusi, et probleemide, nagu vee karedus (väljasettiv lubi), mehaanilised lisandid (muda) ning kõrgendatud rauasisaldus jne. elimineerimine oleks võimalikult tõhus juba enne Teie keskkütte süsteemi, kodumasinaid, kraane ja dušše. Selleks paigaldame tellija soovil efektiivsed mitmeastmelised mehaanilised filtrid kui ka elektrokeemilised muundurid lubja väljasette peatamiseks. Nii säästate kindlasti remondi, hoolduse kui ka tarbekeemia arvetelt!

Kulden Grupi töötajad on kursis kõige viimaste tehnoloogiate, materjalidega ja ka kehtiva seadusandluse ning konkreetse omavalitsuse nõuetega. Abistame soovi korral ka vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimisel. Kvaliteetne projekt ning paigaldus on meie poolt tagatud.

TEHTUD SANTEHNILISED TÖÖD

Pin It on Pinterest

Share This